Làm sao xóa bỏ những Slug không cần thiết trên URL trang web?

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn các bỏ những Slug không cần thiết trên URL trang web.

Có 3 phần chính là:

1.Xóa bỏ slug danh-muc khi vào trang danh mục sản phẩm và Xóa bỏ slug san-pham khi vào trang sản phẩm chi tiết.

2.Xóa bỏ Slug Featured_item và featured_item_category khi vào trang Portfolio và Porfolio category

3.Xóa bỏ Slug category khi vào trang danh mục bài viết

Đối với phần 1 và 2, các bạn chỉ cần copy đoạn code tương ứng bỏ vào file Functions.php của themes đang sử dụng. Đối với các themes mua tại Thiết Kế Web Chuyên , Tên themes mặc định là thiet-ke-web-chuyen.

Sau đây mình xin đi vào chi tiết từng phần:

1.Xóa bỏ slug danh-muc khi vào trang danh mục sản phẩm và Xóa bỏ slug san-pham khi vào trang sản phẩm chi tiết.

Đoạn code để xóa bỏ slug danh-muc khi vào trang danh mục sản phẩm:

 /* * Remove product-category in URL * Thay danh-muc bằng slug hiện tại của bạn. Themes tại Thiết Kế Web Chuyên - Mặc định là danh-muc */ add_filter( 'term_link', 'devvn_product_cat_permalink', 10, 3 ); function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){   switch ($taxonomy):     case 'product_cat':       $taxonomy_slug = 'danh-muc'; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định Của WKN là danh-muc       if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;       $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);       break;   endswitch;   return $url; } // Add our custom product cat rewrite rules function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) {   $terms = get_terms( array(     'taxonomy' => 'product_cat',     'post_type' => 'product',     'hide_empty' => false,   ));   if($terms && !is_wp_error($terms)){     $siteurl = esc_url(home_url('/'));     foreach ($terms as $term){       $term_slug = $term->slug;       $baseterm = str_replace($siteurl,'',get_term_link($term->term_id,'product_cat'));       add_rewrite_rule($baseterm.'?$','index.php?product_cat='.$term_slug,'top');       add_rewrite_rule($baseterm.'page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');       add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');     }   }   if ($flash == true)     flush_rewrite_rules(false); } add_action('init', 'devvn_product_category_rewrite_rules'); /*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/ add_action( 'create_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10, 2 ); function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {   devvn_product_category_rewrite_rules(true); }

Đoạn code xỏa bỏ slug san-pham khi vào trang sản phẩm chi tiết.

 /* * Code Bỏ /san-pham/ hoặc ... có hỗ trợ dạng %product_cat% */ function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) {   if ( !in_array( get_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {     return $post_link;   }   if('product' == $post->post_type){     $post_link = str_replace( '/san-pham/', '/', $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn   }else{     $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );   }   return $post_link; } add_filter( 'post_type_link', 'devvn_remove_slug', 10, 2 ); /*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/ function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {   global $wp_post_types, $wpdb;   $siteLink = esc_url(home_url('/'));   foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {     if($type == 'product'){       if ($custom_post->_builtin == false) {         $querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID               FROM {$wpdb->posts}               WHERE {$wpdb->posts}.post_status = 'publish'               AND {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'";         $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);         foreach ($posts as $post) {           $current_slug = get_permalink($post->ID);           $base_product = str_replace($siteLink,'',$current_slug);           add_rewrite_rule($base_product.'?$', "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');         }       }     }   }   if ($flash == true)     flush_rewrite_rules(false); } add_action('init', 'devvn_woo_product_rewrite_rules'); /*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/ function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){   global $wp_post_types;   $post_type = get_post_type($post_id);   foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {     if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {       devvn_woo_product_rewrite_rules(true);     }   } } add_action('wp_insert_post', 'devvn_woo_new_product_post_save');

2.Xóa bỏ Slug Featured_item và featured_item_category khi vào trang Portfolio và Porfolio category

Đoạn code bỏ Feature_item trong Slug Porfolio:

 function ah_remove_custom_post_type_slug( $post_link, $post, $leavename ) {    if ( ! in_array( $post->post_type, array( 'featured_item' ) ) || 'publish' != $post->post_status )     return $post_link;    $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );    return $post_link; } add_filter( 'post_type_link', 'ah_remove_custom_post_type_slug', 10, 3 );  function ah_parse_request_tricksy( $query ) {     if ( ! $query->is_main_query() )     return;    if ( 2 != count( $query->query )     || ! isset( $query->query['page'] ) )     return;    if ( ! empty( $query->query['name'] ) )     $query->set( 'post_type', array( 'post', 'featured_item', 'page' ) ); } add_action( 'pre_get_posts', 'ah_parse_request_tricksy' );

Đoạn code bỏ Feature_item_category trong slug danh mục Portfolio:

 add_filter('request', 'rudr_change_term_request', 1, 1 );  function rudr_change_term_request($query){    $tax_name = 'featured_item_category'; // specify you taxonomy name here, it can be also 'category' or 'post_tag'    // Request for child terms differs, we should make an additional check   if( $query['attachment'] ) :     $include_children = true;     $name = $query['attachment'];   else:     $include_children = false;     $name = $query['name'];   endif;     $term = get_term_by('slug', $name, $tax_name); // get the current term to make sure it exists    if (isset($name) && $term && !is_wp_error($term)): // check it here      if( $include_children ) {       unset($query['attachment']);       $parent = $term->parent;       while( $parent ) {         $parent_term = get_term( $parent, $tax_name);         $name = $parent_term->slug . '/' . $name;         $parent = $parent_term->parent;       }     } else {       unset($query['name']);     }      switch( $tax_name ):       case 'category':{         $query['category_name'] = $name; // for categories         break;       }       case 'post_tag':{         $query['tag'] = $name; // for post tags         break;       }       default:{         $query[$tax_name] = $name; // for another taxonomies         break;       }     endswitch;    endif;    return $query;  }   add_filter( 'term_link', 'rudr_term_permalink', 10, 3 );  function rudr_term_permalink( $url, $term, $taxonomy ){    $taxonomy_name = 'featured_item_category'; // your taxonomy name here   $taxonomy_slug = 'featured_item_category'; // the taxonomy slug can be different with the taxonomy name (like 'post_tag' and 'tag' )    // exit the function if taxonomy slug is not in URL   if ( strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE || $taxonomy != $taxonomy_name ) return $url;    $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);    return $url; }

3.Xóa bỏ Slug category khi vào trang danh mục bài viết:

Đối với các theme mua tại Thiết Kế Web Chuyên – đã có cài sẵn Yoast Seo – Các bạn chỉ cần bật tính năng Advanced của Yoast Seo lên và vào phần Permalink Chọn Remove category:

Làm sao xóa bỏ những Slug không cần thiết trên URL trang web 1

Vào phần tùy chỉnh Advanced -> Sau đó vào phần Permalink:

Làm sao xóa bỏ những Slug không cần thiết trên URL trang web 2

Tại đây ở phẩn Permalinks -> Chọn Remove /category/ để bỏ slug phần này ở mục danh mục bài viết

Làm sao xóa bỏ những Slug không cần thiết trên URL trang web 3

Sau khi hoàn tất các phần này, các bạn sẽ có một hệ thống link đơn giản và thân thiện cho Seo. Chúc các bạn

xem thêm

Những điều cần làm khi sau khi cài đặt một giao diện

Sau đây thietkewebchuyen xin hướng dẫn các bạn một số điều cần làm sau khi...

Làm sao thay đổi danh mục sản phẩm trên trang chủ ?

Đa số các themes mua tại thietkewebchuyen đều có phần hiển thị danh mục sản...

Làm sao để thay đổi banner và hình ảnh – text trên trang chủ ?

Bạn vừa mua 1 themes tại thietkewebchuyen và không biết cách chỉnh sửa banner, text...

Làm sao để thay đổi tiêu đề trang ?

Tiêu đề trang là phần khá quan trọng khi làm Seo cho web. Để thay...

Làm sao để thay đổi logo trang web ?

Để thay đổi logo đối với code web mua tại Thiết Kế Web Chuyên, các...

Làm sao thay đổi nội dung Footer

Footer – Là phần chân trang – Nơi hiển thị các thông tin như :...

Làm sao để thêm sản phẩm của danh mục bất kỳ lên trang chủ ?

Hôm nay Web Khởi Nghiệp xin hướng dẫn các bạn cách thêm sản phẩm của...

Những điều cần làm khi sau khi cài đặt một giao diện

Sau đây thietkewebchuyen xin hướng dẫn các bạn một số điều cần làm sau khi...

Làm sao thay đổi danh mục sản phẩm trên trang chủ ?

Đa số các themes mua tại thietkewebchuyen đều có phần hiển thị danh mục sản...

Làm sao để thay đổi banner và hình ảnh – text trên trang chủ ?

Bạn vừa mua 1 themes tại thietkewebchuyen và không biết cách chỉnh sửa banner, text...

Làm sao để thay đổi tiêu đề trang ?

Tiêu đề trang là phần khá quan trọng khi làm Seo cho web. Để thay...

Làm sao để thay đổi logo trang web ?

Để thay đổi logo đối với code web mua tại Thiết Kế Web Chuyên, các...

Làm sao thay đổi nội dung Footer

Footer – Là phần chân trang – Nơi hiển thị các thông tin như :...

Làm sao để thêm sản phẩm của danh mục bất kỳ lên trang chủ ?

Hôm nay Web Khởi Nghiệp xin hướng dẫn các bạn cách thêm sản phẩm của...

Làm sao xóa bỏ những Slug không cần thiết trên URL trang web?

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn các bỏ những Slug không cần thiết...


Gọi điện ngay